Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ตรวจเยี่ยม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพิ้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ การรับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ (Smart Class)

11 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0 -NET) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" และคณะกรรมการดำเนินงาน ให้การต้อนรับ โดยการจัดสอบดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ (Smart Class) ณ อาคารพระสมุทรคุณาจารย์

ข่าวโดย :  นางสาวชญาพัชชา  แก่นนาคำ


WSKNEWS : นางสาวสุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัย