Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ถวายมุฑิตาสักการะ พระครูสาครวัชรกิจ (สมภาพ เขมกาโม) เจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

4 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" และคณะครู ร่วมถวายมุฑิตาสักการะ เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูชั้นสัญญาบัตรให้พระอธิการสมภาพ เขมกาโม เจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดี เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่ "พระครูสาครวัชรกิจ" ณ อุโบสถวัดดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

 ข่าวโดย : นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์


WSKNEWS : นายอนุชิต กิจสาคร