Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566

2 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงความสามารถทางวัฒนธรรมจีนของนักเรียน การจัดนิทรรศการความรู้ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และการประกวดเดินแบบชุดเครื่องแต่งกายจีน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ความสำคัญ และความเป็นมาของวันตรุษจีน

 ข่าวโดย : นายทรงพล ชูสวัสดิ์


WSKNEWS :  นายเพชรพนมรุ้ง  เกิดจงรักษ์