Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ขอแสดงความยินดี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเครือข่ายมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร

27-28 มกราคม 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ ขันติการุณ นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์ และนายชัยวุฒิ สุตานภลักษณ์ นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ชิงชนะเลิศเครือข่ายมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร (ESPORTS SCHOOL CUP GRAND FINAL 2024) ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2567 โดยมีนักกีฬาตามรายชื่อดังนี้

 1. ทีมที่ 1 AMAZING
 • นายสิรภัทร ผางาม ม.4/3
 • นายอภิเดช เวียงคำ ม.4/4
 • นายธนศิลป์ คำมูล ม.4/5
 • นายศุภณัฐ แต้ชัยรักษ์. ม.4/6
 • นายภาคิน โตบางป่า ม.6/3
 • นายพงศภัค โตบางป่า ม.6/4

       2. ทีมที่ 2 Nichoras the LastGen

 • เด็กชายสกลวรรธน์ บัวย้อย  ม.3/7 
 • นายพุฒิพงศ์ สุขสมบูรณ์  ม.6/1 
 • นายสุภัทรชัย ป้องคำสิงห์  ม.6/1 
 • นางสาวทรงพร มาตรวิจิตร์  ม.6/1
 • นายดวงธรรม ทรงจำรอง  ม.6/3 
 • นางสาววนิดา เก้าแสง  ม.6/4

ผลการแข่งขัน นักกีฬาทีม AMAZING ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท จากนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 ข่าวโดย : นางสาวสุพัตรา โพธิสวัสดิ์


WSKNEWS : นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข