Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ยินดีต้อนรับคุณครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 2 อัตรา

4 มกราคม 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" กล่าวต้อนรับ และให้เกียรติประดับเครื่องหมายอินทรนูเพื่อแสดงความยินดี กับครูผู้ช่วย กรณีปกติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 2 อัตรา คือ นางสาวพรรณิภา ดาวเรือง วิชาเอกสังคมศึกษา และ นายระพีพัฒน์ สุวรรณพจน์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ นอกจากนั้นยังกล่าวให้โอวาท และแนวปฏิบัติในการทำงานเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพัฒนาองค์กรต่อไป

 ข่าวโดย : นางสาวสุพัตรา โพธิสวัสดิ์


WSKNEWS :  นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข