Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ตามนโยบาย จุดเน้น ภาคเรียนที่ 2/2566

5 มกราคม 2567

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" พร้อมด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียน และคณะครู เข้ารับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม โดยการนำของศึกษานิเทศก์ นางขวัญเกื้อ แสงแก้ว นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร และนางพัชรี วงศ์เสถียร ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้ร่วมกันศึกษาข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ สถานศึกษาได้รับทราบและนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

 ข่าวโดย : นางสาวชญาพัชชา แก่นนาคำ


WSKNEWS :  นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข