Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กิจกรรมกีฬาภายใน "วิเศษเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566

30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566

นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายใน "วิเศษเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุคุณ" โดย นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างความรัก ความสามัคคีของหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 ข่าวโดย : นางธิดารัตน์ ขันติการุณ


WSKNEWS :  นางสาวสุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์