Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การทำบันทึกความร่วมมือพันธะสัญญาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ TO BE NUMBER ONE กับโรงเรียนวัดคลองครุ

24 พฤศจิกายน 2566

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ได้ทำบันทึกความร่วมมือพันธะสัญญาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ TO BE NUMBER ONE กับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดคลองครุ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดคลองครุ จังหวัดสมุทรสาคร

 ข่าวโดย : นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน


WSKNEWS : นางสาวสุคนธ์ฑา  พันธเสน