Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงวัสดุธรรมชาติ

27 พฤศจิกายน 2566

ด้วยวัดดอนไก่ดี วัดอ่างทอง วัดท่ากระบือ และอบต.สวนหลวง ได้มีการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง และได้ขอความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียน ดังนั้น นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”  จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็น  การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม จึงให้นักเรียนได้มีการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อมอบให้กับวัดดังกล่าว 

 ข่าวโดย : นางนิตยา บุญเฉลิม


WSKNEWS : นางสาวสุมามาลย์  ราญไพร