Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กิจกรรมทวิภาคีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566

10 พฤศจิกายน 2566

นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์ หัวหน้างานจัดการศึกษารูปแบทวิภาคี นำนักเรียนแผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก สมัยใหม่ ระดับ ปวช.3 (นักเรียนชั้น ม.6) เข้าร่วมกิจกรรมทวิภาคีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดย สำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อแนะแนวทางเลือกหลังจบการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวช.3 และวางแผนอนาคตทางการศึกษาที่ดีต่อไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

 ข่าวโดย : นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข