Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน ส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน

10 พฤศจิกายน 2566

นายภานุพงศ์ นิมิตรมงคล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วย นางสาวชลณิชา หมดทุกข์ นางสาววรรณวิสา ทรัพย์ประเสริฐ และคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 3 คน เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน ส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน จัดโดย กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในออมเงินกับ กอช. และส่งเสริมวินัยการออมแก่นักเรียน

 ข่าวโดย : นางสาวชลณิชา หมดทุกข์


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข