Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พิธีเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

8 พฤศจิกายน 2566

นางสาววรรณา ปุจฉาการ นากยกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 315 คน ณ โดมหลวงปู่ฮะ โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” ซึ่งกิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพเยาวชนให้รู้จักรักษาระเบียบ วินัย สร้างความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกที่ดี และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

 ข่าวโดย : นางสาวเยาวลักษณ์ ร้อยอำแพง


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข