Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การทำบันทึกความร่วมมือพันธะสัญญาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ TO BE NUMBER ONE กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

17 พฤศจิกายน 2566

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” กับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ได้ทำบันทึกความร่วมมือพันธะสัญญาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ TO BE NUMBER ONE กับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ณ ห้องโสตไพศาลสาครกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

 ข่าวโดย : นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน


WSKNEWS : นางสาวสุคนธ์ฑา  พันธเสน