Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

20 ธันวาคม 2566

ผู้อำนวยการวรรณา ปุจฉาการ พร้อมคณะครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (ระดับ 1) ให้กับนักเรียนยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร รับรองโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมาเป็นวิทยากรในการอบรม ในครั้งนี้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

 ข่าวโดย :  นางสาวเยาวลักษณ์ ร้อยอำแพง


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข