Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กิจกรรมแนะแแนวการศึกษาต่อแผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี

7 ธันวาคม 2566

งานแนะแนว ร่วมกับ งานจัดการศึกษาทวิภาคี โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” ได้จัดกิจกรรมแนะแนว การศึกษาต่อแผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารพระสมุทรคุณาจารย์ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสและเห็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อและการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

 ข่าวโดย : นางสาวยุภาวดี วิชามุข


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข