Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปรับพื้นที่ภายในและภายนอกเพื่อจัดทำสถานที่จอดรถในงาน "69ปี ราตรีวิเศษฯ"

14-16 ธันวาคม 2566

โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” ได้รับความอนุเคราะห์จากนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิชาติ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ประสาน ส่งเจ้าหน้าที่ พร้อม รถเกรด รถแม็คโค มาปรับพื้นที่ภายในและภายนอกเพื่อจัดทำสถานที่จอดรถในงาน "69ปี ราตรีวิเศษฯ" ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง

 ข่าวโดย : นางนิตยา บุญเฉลิม


WSKNEWS : นางสาวสุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์