Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการผ่านเกณฑ์ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ และผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2566

14 ธันวาคม 2566

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” มอบหมายให้นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน นายณัฎฐกร ทองมีสี และนางสาวทอรุ้ง วงศ์ศรีเผือก ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรกับนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในโอกาสผ่านเกณฑ์การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 และนางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2566 ประเภทผู้บริหาร อาจารย์ ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

 ข่าวโดย : นายณัฎฐกร ทองมีสี


WSKNEWS : นางสาวสุคนธ์ฑา  พันธเสน