Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชมรมอาสายุวกาชาด

7 ธันวาคม 2566

นางสาวเยาวลักษณ์ ร้อยอำแพง นางสาวมาลินี สุทธิเวช และนางสาวกุสุมา จักขุจันทร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชมรมอาสายุวกาชาด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2566 จัดโดยสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ณ ห้องประชุมเรนส์โบว์ โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  

 ข่าวโดย : นางสาวเยาวลักษณ์ ร้อยอำแพง


WSKNEWS : นางสาวสุพัตรา   โพธิ์สวัสดิ์