Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ปีการศึกษา 2566

7 ธันวาคม 2566

พระมหาประเสริฐพร โชติวโร เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง เป็นประธานสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" โดยมีนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" และนักเรียนโรงเรียนวัดอ่างทอง เข้าร่วมสอบด้วย รวมจำนวน 269 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" ผอ.วรรณา ปุจฉาการ และผู้มีจิตศรัทธา ให้การสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่เข้าสอบ และคณะกรรมการผู้คุมสอบ  

 ข่าวโดย : นางสาววราภา ทองพาศน์


WSKNEWS : นางสาวธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์