Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

6 ธันวาคม 2566

ผู้อำนวยการวรรณา ปุจฉาการ พร้อม คณะครู นักเรียนยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น โดยผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร รับรองโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้  ณ อาคารพระสมุทรคุณาจารย์ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"

 ข่าวโดย : นางสาววรรณวิสา  ทรัพย์ประเสริฐ


WSKNEWS : นางสาวสุพัตรา. โพธิ์สวัสดิ์