Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

10 พฤศจิกายน 2566

นางสาวจิตฐิตา  บุตรจันทร์  พร้อมด้วย นางสาวณฐนน  สันทอง เข้าร่วมการประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร   การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  และสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ข่าวโดย : นางสาวจิตฐิตา   บุญจันทร์


WSKNEWS : นางสาวยุภาวดี  วิชามุข