Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Empowering ELT Classrooms through Powerful Questioning for Secondary School” จังหวัดราชบุรี

4 พฤศจิกายน 2566

นางสาวพลอยไพลิน มีศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วย คณะครู จำนวน 9 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Empowering ELT Classrooms through Powerful Questioning for Secondary School” จัดโดย สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกัด ณ ห้องประชุมโรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอน โดย นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี กล่าวเปิดโครงการ และดร.วรชัย เพียทา รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการอบรม

 ข่าวโดย : นายกฤษณะ  เจี๊ยะทา


WSKNEWS : นางสาวศุภร  วงษ์ตั้งเจริญสุข