Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

30 กันยายน 2566

นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ออกเยี่ยมค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 30 กันยายน 2566 ในการนี้ได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู ผู้กำกับ และลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ทุกคน พร้อมกล่าวให้โอวาทให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบผลสำเร็จ

ข่าวโดย :  นายสถาพร บุตรน้ำเพ็ชร


WSKNEWS : นายสถาพร บุตรน้ำเพ็ชร