Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 15 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นางสาวนภัทร  พวงเงิน  นักเรียนชั้น ม.6/2 ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น 1 ใน 150 คน จากนักเรียนทั่วประเทศ  เพื่อเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15  ระหว่างวันที่ 9 -12  มิถุนายน 2566  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ข่าวโดย : วัชระ  หวายฤทธิ์


WSKNEWS : สุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์