Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ทำสัญญาทุนเรียนแผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก (บริษัท ซีพี ออล์)

 นางสาววรรณา  ปุจฉาการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"  เป็นประธานการทำสัญญาทุนเรียน แผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่ 6 ในความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีนักเรียนจำนวน 18 คน เข้าร่วมการทำสัญญา และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายยุทธนา ยุทธนประภา ผู้จัดการฝ่าย สำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และคณะ มาอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

 

 ข่าวโดย : สุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์WSKNEWS : สุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์