Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นางสาววรรณา  ปุจฉาการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักเรียน เนื่องในกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566  ในวันเสาร์ที่  1 เมษายน 2566  กิจกรรมประกอบด้วย  การรับมอบตัวนักเรียน  การชำระเงินบำรุงการศึกษา  การสั่งจอง  และการจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน ในการนี้ คณะครูได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 ห้องเรียน  การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 ข่าวโดย : ชญาพัชชา แก่นนาคำWSKNEWS : สุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์