Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นางสาววรรณา ปุจฉาการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประเมิน

 ข่าวโดย : วัชระ หวายฤทธิ์WSKNEWS : สุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์