Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวัชระ  หวายฤทธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" พร้อมด้วยคณะครูจิตอาสา จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 31 มีนาคม 2566  ณ บริเวณตลาดประชารัฐ  วัดท่ากระบือ  หมู่ที่ 5 ตำบลบางยาง   อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม และปลูกจิตสำนึกด้านสาธารณะ และปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 ข่าวโดย : สุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์WSKNEWS : สุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์