Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-Net)  ปีการศึกษา  2565  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ด้วยระบบ Digital Testing 

นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม  พร้อมด้วย นางสาวพิศมัย บุตรฉ่ำ และ นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร ศึกษานิเทศก์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-Net)  ปีการศึกษา  2565  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ด้วยระบบ Digital Testing โดยมี  นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" และคณะกรรมการดำเนินงานให้การต้อนรับ โดยการจัดสอบดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ข่าวโดย : สุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัยWSKNEWS : สุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัย