Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน การติดตามประเมินผลโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ฯ

นายวัชระ หวายฤทธิ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายภานุพงศ์ นิมิตรมงคล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และนางสาวสายทิพย์ ทองเนียม ข้าราชการครู เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติการดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน และรับเช็คเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชมุสาครบุรี ชั้น 4 อบจ.สมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม

 ข่าวโดย : รองฯ วัชระ หวายฤทธิ์WSKNEWS : ธณิตชากร ปิตาระโพธิ์