Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การอบรม ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

นางสาววรรณา  ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" เข้ารับการอบรม ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารหอประชุม 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

 ข่าวโดย : สุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์WSKNEWS : ธณิตชากร ปิตาระโพธิ์