Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ตรวจเยี่ยม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-Net)  ปีการศึกษา  2565  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม  พร้อมด้วย นางพัชรี วงศ์เสถียร  ศึกษานิเทศก์ ได้เข้าตรวจเยี่ยม สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-Net)  ปีการศึกษา  2565  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยมี  นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" และคณะกรรมการดำเนินงานให้การต้อนรับ  ณ อาคารเจริญ - อนงค์  ศุภธาดารัตน์  โดยการจัดสอบดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ข่าวโดย : รองฯ ธันว์ ขำทองWSKNEWS : สุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัย