Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การดำเนินการสอนซ้ำรายวิชาของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้ดำเนินการสอนซ้ำรายวิชาของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

 ข่าวโดย : อัญญา  พังจุนันท์WSKNEWS : ธณิตชากร ปิตาระโพธิ์