Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

รับใบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่เข้าร่วมดำเนินการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ และนักเรียนในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL SAMUTSAKHON 2023

ผู้อำนวยการวรรณา ปุจฉาการ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสายธวา อาบรัมย์ เป็นตัวแทนของโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" ในการรับใบประกาศนียบัตรจากนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากเป็นคณะทำงานในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER และติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร อีกทั้งนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน จำนวน 8 คน ที่เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL SAMUTSAKHON 2023 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

 ข่าวโดย : สุคนธ์ฑา พันธเสนWSKNEWS : พรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล