Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เรียนทวิภาคีดีอย่างไร" นายธันว์ ขำทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ บรรยายในห้วข้อ การจัดกเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี และทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 คน นักเรียน 39 คน

 ข่าวโดย : สุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์WSKNEWS : สุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์