Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2566 โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ส่งนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดราชบุรี จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 

1. การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับ ม.4-ม.6  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

นักเรียนผู้แข่งขัน

1. นายชนะชัย  วงศา

2. นางสาวนัญธิดา  ตะกรุดเที่ยง

3. นายพุฒิชัย  สายปัน

4. นายศักรินทร์  มงคลชนะวงศ์

ครูผู้ฝึกซ้อม

1. นายพรหมมินทร์  การะเกต

2. นายพัฒน์  ก๋ำดารา

3. นายฉัตราวัฒน์  กรานชง

 

2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับ ม.4-ม.6  ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

นักเรียนผู้แข่งขัน

นายอาณกร  คุ้มถนอม

ครูผู้ฝึกซ้อม

นายพัฒน์  ก๋ำดารา

 

3. การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ระดับ ม.4-ม.6  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

นักเรียนผู้แข่งขัน

นางสาวทิวากรณ์ ศรีเจริญ

ครูผู้ฝึกซ้อม

นายพัฒน์  ก๋ำดารา

 

4. การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ระดับ ม.1-ม.3  ได้รับรางวัล เหรียญทอง

นักเรียนผู้แข่งขัน

1. เด็กชายคุณากร  สุชลทกุมาร 

2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แสนสุข

3. เด็กชายณัฐภัทร  จันจุ้ย

4. เด็กหญิงณัฐลภัส ศุภเกษ

5. เด็กหญิงวรกานต์  อํานวยผล

6. เด็กหญิงวรัทยา  เสนากิจ

7. เด็กหญิงวริษา  ผิวทอง

8. เด็กชายศุภณัฐ  บุญชู

9. เด็กชายศุภณัฐ  พลเยี่ยม

10. เด็กชายอนพัทย์ เนียมมั่นคง 

ครูผู้ฝึกซ้อม

1. นางธีรรัตน์  วิชาชู

2. นางสาวทอรุ้ง  วงศ์ศรีเผือก

3. นางสาวสาวิณี  พันธุ์แตง 

 

5. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับ ม.4-ม.6  ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

นักเรียนผู้แข่งขัน

1. นางสาวกัญญาวีร์  แก้วสมนึก

2. นายกิตติภัทร   เทียมทัน

3. นายทศพล  แสงละออ

4. นางสาวนารีรัตน์  สังข์บุญมาก 

5. นายปฏิญญา  รวีสวัสดิ์

6. นายปฏิภาณ  ประจําเมือง

7. นางสาวปพิชญา  แสงเลื่อน

8. นายปัณณวัฒน์  ทากุดเรือ

9. นางสาวพรพรรณ  ตาแปง

10. นางสาวพิจักขณา  พูลสวัสดิ์

ครูผู้ฝึกซ้อม

1. นางธีรรัตน์  วิชาชู

2. นางสาวทอรุ้ง  วงศ์ศรีเผือก 

3. นายพงศ์พัฒน์ ปาริชาติรัตนกุล

 

6. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ม.1-ม.3  ได้รับรางวัล เหรียญทอง

นักเรียนผู้แข่งขัน

1. เด็กหญิงกชพร  วงศ์สกุลทอง 

2. เด็กหญิงธนัชชา  เจริญสุข

3. เด็กหญิงนุสรา  ทับทิมหิน

4. เด็กหญิงประวีณา  ปิ่นทะวงศ์

5. เด็กหญิงปรียานุช  น้อยประชา

6. เด็กหญิงปุณณ์ณิษา  ทองผล

7. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  พูนสวัสดิ์

8. เด็กหญิงวารินทร์  สอาด

ครูผู้ฝึกซ้อม

1. นางธีรรัตน์  วิชาชู

2. นางสาวทอรุ้ง  วงศ์ศรีเผือก

3. นางสาวสาวิณี  พันธุ์แตง 

 4. นายพงศ์พัฒน์ ปาริชาติรัตนกุล

 ข่าวโดย : ทอรุ้ง  วงศ์ศรีเผือกWSKNEWS : พรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล