Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2565  ภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดราชบุรี  ระดับชั้นมัธยมศึกษา

นางสาวจีรนันท์ คูหลำ ม.5/7 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ม.4-ม.6 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง(ลำดับที่ 42) ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวณิชนันท์ หงษ์งาม

 ข่าวโดย : ณิชนันท์  หงษ์งามWSKNEWS : สุมามาลย์  ราญไพร