Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ.2566 จำนวน 6 รายการ ผลการแข่งขันดังนี้

สาระวิทยาศาสตร์
1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้เข้าร่วม (อันดับที่45)
2) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ได้รางวัลเหรียญทองแดง (อันดับที่ 30)
3) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ได้รางวัลเหรียญทองแดง (อันดับที่ 41)

สาระเทคโนโลยี
1) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ได้รางวัลเหรียญทอง (อันดับที่ 10)
2) การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ได้รางวัลเหรียญทอง (อันดับที่ 11)
3) การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ได้รางวัลเหรียญเงิน (อันดับที่ 22)

 ข่าวโดย : สุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์WSKNEWS : พรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล