Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 ผลการแข่งขันรายการที่นักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" การแข่งขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 20 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ 1.นาย สหรัฐ อิทรวิจิตร 2. นางสาวมัญฑิตา แซ่ซื้ม 3.นางสาวกัญญาณัฐ จั่นจุ้ย ครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ 1. นางวรลักษณ์ สนพลาย 2. นางสาวปิยวรรณ สุขสราญ

 ข่าวโดย : วรลักษณ์ สนพลายWSKNEWS : สุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัย