Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี โดยมีนักเรียนเข้าแข่งขัน คือ 1.นางสาวนัฐฐา เพ็งนุ่ม 2.นางสาวยุพารัตน์ แก้วอาษา 3.นางสาวรัตนาภรณ์ สุขชัยศรี และครูผู้ฝึกซ้อม คือ 1. นางรุ่งนภา พงษ์สุทธิโสภา 2. นายอมรเทพ โพธิ์ถนอม

 ข่าวโดย : อมรเทพ โพธิ์ถนอมWSKNEWS : ธณิตชากร ปิตาระโพธิ์