Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ระดับชาติ ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 ข่าวโดย : กุสุมา จักขุจันทร์WSKNEWS : สุมามาลย์ ราญไพร