Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี ผลการแข่งขันมีดังนี้

1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 เด็กชายปกรณ์ ดีรักษา
ครูผู้ฝึกซ้อม นางนิตยา บุญเฉลิม

2. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ได้เข้าร่วม เด็กหญิงชมพูนุช แซ่ซี
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวลลนา ลีระพันธ์

3. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 41 เด็กหญิงสุข แสนสุข และเด็กหญิงอุบลวรรณ พลอาสา
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวลลนา ลีระพันธ์ และนางสาวอโนชา อินทรักษา

 ข่าวโดย : มาลินี  สุทธิเวชWSKNEWS : พรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล