Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ได้นำนักเรียน คือ นางสาวชนาภา กลิ่นเขียว ม.6/1  เข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ผลการแข่งขันได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกซ้อม คือ นางสาวอุษา ระกาพันธุ์ 

 ข่าวโดย : อมรเทพ โพธิ์ถนอมWSKNEWS : พรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล