Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

วันที่ 25 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้นำนักเรียน คือ เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสวัสดิ์ ม.2/1 และ เด็กหญิงโมรินทร์  เนียมมณี ม.2/1 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี ผลการแข่งขันได้รับรางวัล เข้าร่วม (ลำดับที่ 11) ครูผู้ฝึกซ้อม คือ นางสาวเยาวลักษณ์  ร้อยอำแพง และนายภาคภูมิ  เจริญชนม์ 

 ข่าวโดย : ภาคภูมิ  เจริญชนม์WSKNEWS : พรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล