Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 

วันที่ 25 มกราคม 2566  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" ได้นำนักเรียน คือ นางสาวภัคจิรา พิมายกลาง ม.6/1 และนายพุฒิพงศ์ สุขสมบูรณ์ ม.5/1  เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี ผลการแข่งขันได้เหรียญทองแดง ลำดับที่ 27 ครูผู้ฝึกซ้อม คือ นางสาวภัสราภรณ์ วิริยพรสวัสดิ์ และนายจักรพันธ์ ปาอนันต์

 ข่าวโดย : ภัสราภรณ์ วิริยพรสวัสดิ์WSKNEWS : พรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล