Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน"

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดำเนินการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายการขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ข่าวโดย : มาลินี  สุทธิเวชWSKNEWS : สุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์