Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การจราจรดีไม่มีอุบัติเหตุ

17-18 มกราคม 2566 โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายนิวัฒน์  ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โดยมอบให้นายวิรัช  แตงเอี่ยม รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมงานมาดำเนินการตีเส้นจราจร เพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน ปลอดอุบัติเหตุหน้าบริเวณโรงเรียน  และเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจรที่ดี

 ข่าวโดย : สุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์WSKNEWS : พรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล