Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย จ. สมุทรสาคร  ในรายการอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.4-6  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ 

1. นาย สหรัฐ อิทรวิจิตร 

2. นางสาวมัญฑิตา แซ่ซิ้ม 

3. นางสาวกัญญาณัฐ จั่นจุ้ย 

ครูผู้ฝึกซ้อม คือ

1. นางวรลักษณ์ สนพลาย 

2. นางสาวปิยวรรณ สุขสราญ

 

ข่าวโดย : วรลักษณ์ สนพลาย


WSKNEWS : ธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์