Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมุทรสาคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ

1. เด็กหญิงโมรินทร์  เนียมมณี ม.2/1   

2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสวัสดิ์ ม.2/1   

ฝึกซ้อมโดย

1. นางสาวเยาวลักษณ์   ร้อยอำแพง 

2. นายภาคภูมิ เจริญชนม์

ข่าวโดย : ธิดารัตน์   ขันติการุณ


WSKNEWS : สุมามาลย์ ราญไพร