Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ปีงบประมาณ 2566 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการอบรม

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีการสอน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 123 คน

ข่าวโดย : รองฯวัชระ หวายฤทธิ์

 

WSKNEWS : ศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข